Süleyman Salis

 

Insanlar da kitab kimidir sanki. Bäzi kitablar insanın häyatını däyişdirär vä etkilärini daima sürdürärlär. Dünyada bir çox insanlar oxuduğu kitabların täsiri näticäsindä başqalaşmışlar. Böyük Türk yazarı Orhan Pamuk`un “Yeni häyat” romanı da bu cümlä ilä başlar: “Bir kitab oxudum häyatım däyişdi.”

Yaxşı insanlar da insanı bu şäkildä täsirländirär. Gözäl vä insani karakter daşıyan näcib insanlarla tanış olmaq özü dä häyatda bir şans sayılır. Täbriz häyatımda bir neçä yaxşı insanla tanış oldum. Onların yaşam şäkilläri mänim üçün çox öyrätici idi. Bunlardan birisi dä Süleyman beg Salis idi. Süleyman Salis sadä häyatı, insani davranışları ilä vä än önämlisi Azärbaycan mädäniyätinä olan tükänmäz sevgisi ilä här käs täräfindän tanınan bir şäxsiyätdir. Şair Süleyman Salis daha çox “On da şirin olar bu häyat mänä” adlı şeri ilä tanınmaqdadır. Lakin Onun evi eyni zamanda bir ocaq idi, bir Azärbaycan kültür märkäzi idi. Bu evdä män Täbrizin än entelektual käsimi ilä tanış oldum. Süleyman Salis şärif ailäsi ilä dä sanki Azärbaycan ailä mädäniyäti ilä ilgili olaraq bir örnäk särgilämäkdä idi. Onun näzakätli vä näcib häyat yoldaşı Süräyya xanım bizim kimi gänc qäläm sahiblärinä bir ana sayqısı göstärärdi. İndi bu sözläri yazarkän o keçän günlärim vä Süräyya xanımın Täbriz lähcäsi ilä söylädiyi sözlär ağlımdan keçir vä düşünüräm ki, yurdumuzda nä qädär näcib insanlar var. Düşünüräm ki, faydalı insan olmaq üçün yurdumuzda örnäk alacağımız insanlar çoxdur.

Süleyman Salis ozan ädäbiyatının heyranıdır. Bir çox gözel ozan ädäbiyatı örnäklärini äzbär bilmäkdädir. Täbrizdäki mänävi häyatımın verimli xatirälärlä iç içä olduğu üçün Süleyman Salisä borclu vä minnätdaram. Bir gün Süleyman Salisin evindä uzun boylu, uzun çal buğlu nurani bir kişi ilä tanış oldum. Bu yaraşıqlı kişi Qaradağdan gälmişdi. Qaradağın böyük söz ustadı Abbas Bariz idi. Ozan şeri sänätindä yazdığı şerlärindän oxudu dinlädik. Här däfä Süleyman beyin evindä olduğumda bir mänävi hadisä ilä rastlanırdım.

15 ildän artıqdır Süleyman bäyi görmüräm. Biliräm ki, täbiätindä fiträn mövcud olan o äränlik vä şäriflik yenä dä çoxları üçün örnäk oluşdurmaqdadır. Biliräm ki, Süleyman bäg näväläri ilä bir yerdä daha da mutludur. Çünkü Süleyman beg kimi karakterlär daima mutlu olurlar. Mutlu olurlar çünkü başqalarına da mutluluq bağışlamaqdadırlar. Mutluluq paylaşıldıqca daha da bollaşır. Bu kiçik yazımı äziz dostum Süleyman bäyä vä onun xanımı Süräyya anaya täqdim ediräm.

Süleyman bäyä vä Süräyya anaya därin vä unudulmaz hörmätlärimlä :

Güntay Gäncalp- Finlandiya, gecä saat 04