M.Füzuli

Musiqi fälsäfäsi

                  Tärcümä: Güntay

Xanändä ilä söhbät

(I bölüm)  

 

Oldum müğännilä bir gecä hämdäm

Sirlär dünyasına dolmuşdu aläm

Söylädim sen ey dost, sayğın arxadaş

Mäni feyzi-yab et sän yavaş-yavaş

Xanändä heç bir saz kullanmayaraq

Diliyle şärqilär söylädi ancaq

Sözdän qüvvät alan arif, birbaşa

Bilinmäz gizläri edirdi ifşa

Sordum ki, bu feyzin qaynağı nädir

Ki zatında yoxdur özgälik, täzvir

Dedi: ruhanidir gördüyün äsär

Orda cähalätdän yoxdur bir xäbär

Özgäyä meyl etmä, dost sirrini sän

Özgädän eşitmä, eşit özündän

Iradäsiz “Ney”ä sir vermä bir an

Versän, eyläyäcäk rüsvayi cahan

“Däf”lä dä därddaşlıq mäslähät deyil

Bir sillä deyärsä ifşa edär, bil

”Çäng”i mähräm etmä iç dünyana sän

Här yoldan keçänä söz açar sändän

Ud”la dostluq etsän sir vermä sağın

Onda zäka yoxdur, itirmiş ağlın

Gizlät sirlärini “Tänbur”dan här an

Yoxsa gizlärini edäcäk äyan

Kanun”a sirrini sağın vermä gil

Sirrini faş eylär, o, sirdaş deyil

Bu firqäylä görüş haramdır, haram

Çünkü sir saxlamaz olmuşlar müdam

Qäza vä qädärdän deyilsän agah

Ki necä ämanät ärz etmiş ol şah

Ämanät hünäri bir istedaddır

Äminlik, ämanät bir yaxşı addır

Cämadat mährumdur bu istedaddan

O üzdän bu yüklä yüklänmiş insan

Qoruyub bu sirri namährämlärdän

Onu sahibinä vermälisän sän

Cämadata etmä içini aşkar

Qäza işlärindän xof eylä, zinhar

Sözün hikmätindän qafil olma gil

Söz, insan cismindä can kimidir bil

Hikmät äränläri demişlär böylä

Dirilik vä ölüm färqlänir sözlä

Dünyada insandan yalnız qalır ad

Danış ki, häyatın olmasın bärbad

Ancaq öylä danış, kälam söylä sän

Sonradan utanma xäcalätindän

Öylä qıl sözlärin här zaman müdam

Häyat qanunu täk eyläsin davam

Batin gizlärini vermä kimsäyä

Zahir ählinä sän zahirdän söylä

Müğänni, sen qäbul ählinä varsan

Sözlä vä avazla könüllär sarsan

Özgälär väsfindän çäkin bir tähär

Mänim ähvalımı şärh et müxtäsär

Füzuli sayağı oturmuşam lal

Izhara sığmayır bu ähval, bu hal

Xoş ol käs ki, mänä rastlandığı an

Täqvadan danışsın, deyil şärabdan

Şärab väsfi menä düşmäz o üzdän

Bällidir şärabın halı äzäldän.

 

Saqi ilä söhbät

(II bölüm)

Qäflät yuxusundan oyandıqda män

Färasät bayrağın yüksältdim hämän 

Dünyaya qılaraq hikmätli näzär

Yaranış mülkünä eylädim güzär

Meyxana täk uygun, görmädim bir yer

Piri-Muğan kimi yetişkin bir är

Ona gileyländim zaman zülmündän

Mänä cövr eyläyir bu devran nädän?

 Müdrük ulu ärän düşünüb durdu

Mänä xitab edib böylä buyurdu:

Zamanı qınama, taale´ düyünün

Ağlın üzündändir, yaxşıca düşün

Yanlış xäyallara ağıl dalaraq

Qäzanın tärsinä davrandı, ancaq

Muğan dar-ul şäfa seyrinä çäkil

Bu därdin därmanın şärabdan sor gil

Qädäh gärdişinä tabedir zaman

Qädäh gärdişindän şad olur cahan

Könlünü sarsıtma yersiz kädärdän

Yeddi cam bağından çiçäklär där sän

Fäläklär seyrindän düşmä täşvişä

Yeddi cam meyindän iç şişä-şişä

Dünyaya nur saçan günäş täk şad ol

Yeddi gün şärab iç qämdän azad ol

Yekşänbä günündä şärab iç bayıl

Sonraki yekşänbä huşa gäl, ayıl

Şärab üçün paran yoxdursa ägär

Soylä darmadağın olsun fäläklär

Düşänbä günü dä şärab günüdür

Könül atäşini şärabla söndür

Mäzä lazımdırsa, istä fäläkdän

Aydan bircä dilim göndärsin hämän

Ärğävan meyden iç qoy qızışsın baş

Gälän  seşänbäyä särxoşca ulaş

Zahid yasaqlardan danışsa birdän

Günahını merrix üstünä at sän

Şärabsız olmasın çärşänbä süfrän

Obir çärşänbäyä serxoş ulaş sän

Çalış mäclisindä bulunsun fäläk

Utarod vä Günäş räqs eyläyäräk

Päncşänbä günü şärab iç öylä

Kädärdän azad ol, şärqilär söylä

Bayqın xäyalından bir şey itirsän

Duyarlı Bercisdän sual et hämän

Cümädän cümäyä kam al şärabdan

Öylä et ki, daim serxoş olasan

Ägär saz lazımsa işarä eylä

Zöhrä, mäclisinä gälsin häväslä

Şänbä gäldiyindä ayılmamış ol

Şänbädän şänbäyä särxoşluqla dol

Pislikdän qorunmaq istäsän ägär

Zühäli qapına qoruqçu göndär

Sirlär xäzinesin açdı ol ärän

Saqiyä işarät eylädi hämän

Bu fäqir könlündän yükü götürün

Onun dodağına şärab ötürün

Ağla işıq verän şäraba sal meyl

Qaranlıq doğuran şäraba deyil

Şäriät zövq alan şärabdan iç gil

Şäriätdä haram olandan deyil

Ärän istäyiylä bir cam saqidän

Şärab alıb içdim ehtiyatla män

O camdan içärim şovqilä doldu

Sonsuzca färählä zövqilä doldu

Märifät qapısı açıldı mänä

Boş könlüm sirlärä oldu xäzinä

Märhäba ey saqi ki, sän müxtäsär

Mäni därdimändä eylädin näzär

Mey içdik söküldü bändlär dildän

Indi sirlärimä qulaq as lütfän

Sağın qafil olma mey süzmäyindän

Saqiya mey ver gil qädäh-qädäh sän

Säb-ul Mäsani tek doldur yeddi cam

Doldur qädähläri ard-arda müdam